Vijest

ŠKOLA SKIJANJA. (kratka upustva i savjeti za učitelje)

02.01.2021.

ŠKOLA SKIJANJA. (kratka upustva i savjeti za učitelje)

                                                                                                                                                                                                                                      UPUSTVA UČITELJIMA ZA PRVE KORAKE POLAZNIKA NA SNIJEGU

Prvi koraci na snijegu za početnika su najteži, početniku je sve nepoznato i novo.

Protrudite se da na početku ostvarite dobar utisak. Nastojte da do kraja Obuke održite taj utisak.

Ne komplikujte u procesu Obuke,

Ne pravdajte se da je slabo izabran i pripremljen teren razlog neuspjeha u Obuci,

Ako je učenika strah, nije to greška učenika već učitelja,

Imajte na umu da ukrućenost i nelagodnost učenika nijesu njegova greška, već rezultat neke druge greške, najčešće loše obuke,

Imajte na umu da ste za vrijeme časa odgovorni za bezbijednost učenika,

Steknite naviku da saslušate učenike, “razvijte” razgovor kako nebi bilo dosadno učenicima,

Pokušajte shvatiti da znate premalo i zato pripremite uveče šta ćete raditi sledećeg dana tokom Obuke,

Ne oklijevajte ako se zamarate, ako se bavite nekim drugim poslom ili ako ne volite imati posla s ljudima, NE OBUČAVAJTE ih smučanju, pronađite sebi drugi posao. Učenici očekuju i trebaju vašu pomoć, a ne loše raspoloženje.

Učitelj mora prije početka Obuke polaznika prekontrolirati ispravnost njihove smučarske opreme,

Učitelj mora objasnite način kako se: obuvaju i zakopčavaju pancerice, nose smučke i palice u različitim situacijama, “ulazi” u smučke, upotrebljavaju palice ...

Prije početka dnevne obuke polaznika/e treba obavezno zagrijati sa odgovarajućim vježbama i psihološki pripremiti za obuku na terenu, (Psihološka priprema podrazumijeva da polazniku treba objasniti kako će se odvijati obuka, treba mu objasniti svrhu rada, da za svaku vježbu zna čemu vodi. Mora biti motiviran da izvodi vježbe s radošću i entuzijazmom. Zagrijavanje podrazumijeva: pješačenje, gimnastičke vježbe, imitacijske vježbe, hodanje na smučkama, ponavljanje naučenog prethodnog dana, napraviti dije do tri lagane vožnje,).

Uraditi kvalitetnu familijarizaciju polaznika (početnika) Obuke sa smučarskom opremom pomoću odgovarajućih vježbi (hodanje na smučkama po ravnoj površini, okrtenje na mjestu oko prednjih dijelova smučki, okretanje na mjestu oko zadnjih dijelova smučki, okretanje na mjestu za 180 stepeni, penjanje (riblja kost i stepenasto), kosi spust, bočno otklizavanje),

Demonstracija vježbe (lika) mora biti tehnički savršeno izvedena sa odgovarajućom brzinom.

Kada polaznik uspješno savlada vježbu (lik) obavezno ga (ih) pohvalite.

TEMELJI SAVREMENE TEHNIKE ALPSKOG SMUČANJA

Razmaknut položaj smučki.

Kontrola brzine uvijek i na svakom mjestu,

Uravnotežen položaj tijela i “padanje” težišta smučara na sredinu smučarskih cipela (pancerica).

Vođenje zavoja po rubnicima (urezno) zavisi od: znanja i sposobnosti smučara, terena, opreme (stranskog luka smučki)...

Promjena smjera klizanjem pri manjim brzinama zahtijeva izrazito opterećenje spoljašnje smučke, dok kod većih brzina dolazi do opterećivanja i gornje smučke.

Promjena smjera smučanja pri manjoj brzini zahtijeva veće amplitude kretanja smučara po vertikali (dolje-gore), kod veće brzine, kretanje po vertikali (opterećenje i rasterećenje) je minimalno, zahtijevan je niži položaj tijela sa minimalnim vertikalnim kretanjem i odgovarajućim stranskim kretanjem smučara. 

Držanje ramenske i kičmene osi je u takvom položaju da cijelo vrijeme slijedi pravac smučanja. To znači, da savremeni zavoj počinje u skočnim zglobovima a gornji dio tijela (koljena, kukovi, ramenska os) slijedi smučke u zavoju, 

Koristi se savremena i kvalitetna oprema,

Obuka se izvodi u vedrom raspoloženju i kroz igru,

Ubod štapa pri velikim brzinama je nebitan, (ubod štapa predstavlja početak vertikalnog kretanja). Pri manjim brzinama do uboda štapa dolazi kod prelaska u novi zavoj (sa smanjenjem brzine zbog odklizavanja sa ubodom štapa smučar se bolje “istegne”, te stvori bolje uslove za ulazak u novi zavoj).

REORGANIZACIJA MASI Škole Skijanja

Reorganizacija postojeće Škole smučanja mora se temeljiti na teoretsko – praktičnim iskustvima, koji su povezani sa jasno opredijeljenim ciljem, pri čemu je potrebno obavezno ispoštovati:

praćenje razvoja smučarske opreme – posebno smučki,

razvojni trend, smučanje po rubnicima, veća brzina, stransko kretanje doljnjeg dijela tijela, nekoliko novih uloga smučarskih palica,

cjelovit (sistematski) pogled na različite kategorije učenika,

osnovna i specijalna psiho-motorika čovjeka, kao bitan i neophodan preduslov kvalitetnog kretanja na smučkama,

mogućnosti učenja smučanja po različitim skijalištima – mogućnost postavljanja poligona,

jasno definisane i podržane akcije od strane škola smučanja, rekreativnog smučanja i takmičarskog smučanja,

trend neposrednog i jednostavnog dobijanja informacija,

dejstvo prisutnosti različitih vidova podučavanja smučanja, koji svaki na svoj način predstavlja pozitivan primjer uspješnog učenja smučanja,

terminološku jasnoću i preciznost u procesu razumijevanja za vrijeme podučavanja smučanja......

Jednostavna teoretska istraživanja moraju biti glavna vodilja, razmišljanja i iskušenja, koja postoje i koja su poznata..

Na osnovu široke baze prikupljenih informacija psihomotoričkih osobenosti početnika na skijama danas došlo se do novog oblikovanja smučki koje utiču na novu tehniku smučanja:

Mogućnost klizanja na snijegu, u početku usvajanja tehnike smučanja, prepoznavanja subjekta učenja, pravilan izbor terena i ispoštovanje doktrinarnog značaja alpskog smučanja, svedene na jednostavne oblike, kao i polazni položaji predstavljaju položaje za:

pravolinisko klizanje (smuk u pravcu) i

jednostavne promjene smjera, koji moraju biti na stepenu razvoja opreme, pravilnom usmjerenju na paralelni položaj smučki.

Od pojednostavljene baze se mora zahtijevati postepenost Obuke elemenata smučanja. Napredak je vezan tako na razvoj osnovnih i specijalnih motoričkih dimenzija kao rezultat širenja spektra osnovnih motoričkih informacija (moć motoričke sheme).

Unutrašnje širenje baze mora zadržati skelet metodike smučanja, koji je prilagođen pojedincima, a po potrebi i grupama. Izbor korekturnih viježbi zavisi od učiteljevog znanja i sposobnosti prepoznavanja razlika između realnih i željenih pokazivanja. Usmjeravanje baze, od njenog najšireg dijela prema pojedinim segmentima učenja smučanja, predstavlja postepeno usmjeravanje u različitim vrstama smučanja pri vrhunskom sportu (akrobatsko smučanje, ekstremno smučanje, telemark, takmičarsko alpsko smučanje,...), đe svaka za sebe predstavlja vrhunsko izvođenje.

¨MASI škola smučanja¨ proizilazi iz Svjetske škole smučanja, te je u principu kompatibilna sa istom. Neka odstupanja su prouzrokovana, pretežno, karakteristikama sposobnosti i osobenosti učenika, kao i specifičnosti podneblja i planina, a možda najviše vijekovnom tradicijom smučanja. Prakticira se upravo po modelu kako funkcionišu Skole smučanja po Alpskim Državama i drugim smučarskim područjima širom Svijeta.

U današnje vrijeme sport (svaki zasebno za sebe) se pojavljuje u tri osnovna pojavna oblika. To su:

školski sport (vezan za Škole i Univerzitete),  

sportska rekreacija (u opciji Zimskog Turizma) i 

vrhunski sport (takmičarski),  

Sportovi na snijegu, upravo, u svom metodološkom procesu prate sva tri osnovna pojavna oblika, preko osnovnih oblika klizanja u početni, napredni i vrhunski oblik smučanja.


OSNOVNI OBLICI KLIZANJA

Oblici klizanja, koji su osnova napredng učenja proizišli su iz osnovnih položaja:

prilagođavanje na smučke u osnovnim položajima,

klizanje u osnovnim položajima i

jednostavna promjena pravca.

Posebno treba obratiti pažnju na početno usmjereno prilagođavanje pažnje na povećanje brzine kao i na druga koordinaciska kretanja.

POČETNI OBLICI SMUČANJA

Kada se sa prostim oblicima klizanja počnu navezivati zavoji, može se govoriti o smučanju, odista u okviru objektivnih okolnosti (teren, brzina, psiho-fizička barijera…), koje utiču na početnika. Napredak u ovoj fazi usvajanja tehnike preporučuje se preko pluga i drugih oblika smučanja sa klizanjem.  

NAPREDNI OBLICI SMUČANJA

Sa novom generacijom smučki (takozvane carving) se napreduje brzo, svaki smučar lako sazna karakteristike smučki (dimenzije, stranski luk, radijus…), kao i nove oblike izvođenja zavoja. Sve ovo podpada u šire psiho-motoričke informacije, što je, sigurno, osnova i jedan od mnogih preduslova za razvoj vrhunskih oblika skijanja.

VRHUNSKI OBLICI SMUČANJA

Vrhunsko izvođenje tehnike alpskog smučanja je cilj svakog sportiste kao i ostalih smučara. Riječ je o smučarskoj tehnici koja zahtijeva veliko vježbanje, znanje i iskustvo u različitim oblicima. Svakako svaki vrhunski oblik smučanja povezan je sa smučarskom opremom, koja bitno utiče na kvalitet vrhunskog smučanja.  

Dinamično vijuganje (sa urezivanjem) Vijuganje PSG (sa povećanim stranskim gibanjem)

Vrhunski skijaši ureznoj tehnici vođenja zavoja (dinamično vijuganje) dodali su brzinu, dinamiku i za sve tačnost, te su to povezali sa većom agresivnošću skijanja. Skijaš, pravilno uravnotežen, u primjernom položaju vodi zavoj isključivo po rubnicima obadvije skije, koje su u razmaknutom položaju i u stalnom kontaktu sa snijegom. Na kraju zavoja, kada je opterećenje najveće, položaj skijaša je nizak, energično podigne koljena pod tijelo pri čemu mu cijela akcija omogućuje izuzetno napete skije. Pri tome je vrlo bitno da ostane pravilno uravnotežen. Na taj način skijaš popušti opterećenje na skijama, te potisne skije u stranu. Mijenjanje rubnika mora biti izvedeno hitro, jer slijedi početak vođenja novog zavoja. 

Gibanje centra težišta skijaša po vertikali je pri tom načinu skijanja minimalno, povećava se stransko gibanje (PSG). Ubadanje štapova zbog neprestalno niskog položaja tijela i hitrog prelaska iz jednog u drugi zavoj praktično nije moguće. 

Zavoji sa povećanim stranskim gibanjem se lako navezuju u užem hodniku. 

ZAVOJI

Zavoji počinju promjenom pravca kretanja smučki na jedan od dva načina; plužnim ili paralelnim položajem smučki. Kod plužnog zavoja težina smučara se prenosi na jednu smučku. Paralelni zavoji obično zahtijevaju momenat rasterećenja, da bi obadvije smučke rotirale zajedno ili promijenile rubnike u odnosu na snijeg (novi zavoj). 

Zavoji se kompletiraju na jedan od dva načina odklizavanje-m (skiding) ili urezivanje-m (carving). Zavoj sa odklizavanjem se izvodi sa rotacijom zadnjih dijelova smučke oko prednjih dijelova. Carving zavoj je slijeđenje traga koji obilježava prednji dio smučke, te urezuju rubnike u snijeg. Kod carving zavoja nema odklizavanja niti rotacije skija (ili je neznatna).

S obzirom da se svi zavoji izvode na način odklizavanja ili urezivanja, odnosno kombinacijom jednih i drugih, potrebno je naučiti obadvije tehnike, kako bi se jedna ili druga tehnika koristila u različitim situacijama. Tehnika sa odklizavanjem je način da se brzina smanji tokom zavoja, dok carving tehnika obezbijeđuje stabilnu brzinu ili čak ubrzavanje. Carving tehniku takmičari koriste da bi izbjegli gubitak brzine tokom zavoja. Carving tehnika je pogodna i za ostale skijaše, jer obezbijeđuje bolju kontrolu skija i manji utrošak energije i snage.

Zavoj sa odklizavanjem

U nekim školama smučanja početnike žele prvo naučiti takav način zavoja. Tvrde, da su zavoji sa odklizavanjem jedan od značajnih metoda i načina zaustavljanja i zavijanja. Zavoj počinje kada se optereti stopalo odmah poslije rasterećenja. U toj tački stopalo se polagano okreće niz padinu, a smučka je prilično položena sa donjakom na sniježnu podlogu. Smučka počinje da kliza niz padinu u pravcu slijedeći padnu liniju. Za vrijeme laganog klizanja, koljena polako pomjeriti prema brijegu, upravo toliko da se osjeti da su rubnici počele urezivati snijeg. Ovaj manevar je isti kao odklizavanje, te se sa njim dobro kontroliše brzina klizanja. Ukoliko se želi nastaviti zavoj potrebno je pomjerati koljena naprijed i u zavoj, sve dok se ne osjeti povećanje pritiska. Na taj način se stvara poluga sa kojom se opterete prednji dijelovi smučki, dok se zadnji dijelovi smučki rasterete, što rezultira “ukopavanju” prednjih dijelova smučki u snijeg, te zbog toga dolazi do zavijanja zadnjih oko prednji dijelova smučki. Za zaustavljanje zavoja potrebno je pomjeranjem težine u centar, rasteretiti prednje dijelove smučki, te povećati urezivanje rubnicima sniježne površine. Poslije ovoga su stvoreni uslovi za slijedeći zavoj. 

Takođe je moguće za rotaciju koristiti bokove i ramena da bi se povećale sile u zavoju, međutim rezultat toga je što se gornji dio tijela na kraju zavoja okrene licem prema brdu, što predstavlja veliki problem za prelaz u sledeći zavoj. Zbog toga je potrebno izbjegavati rotaciju gornjeg dijela tijela. Uspjeh je u kontrolisanju zavoja isključivo donjim dijelom tijela i zadržavajući gornji dio tijela što je moguće mirnijim.

Zavoj sa urezivanjem – carving zavoj

Carving je slijeđenje puta prednjih dijelova smučki kroz zavoj. Koristi se nagib koljena slično kao kod zavoja sa odklizavanjem, ali znatno izraženije kako ne bi došlo do odklizavanja tokom zavoja. Urezivanje traga se kontroliše prvenstveno nagibom koljena, ali takođe i nagibom kukova i u krajnem obliku čak i do nagiba gornjeg dijela tijela.

U Carving zavoju smanjenje brzine se kontroliše zavijanjem prema brijegu, a povećanje brzine usmjeravanjem smučki od brijega odnosno manjim zatvaranjem zavoja. Zato govorimo o takozvanim više ili manje zatvorenim zavojima. 

Oštar zavoj (zavoj sa manjim radijusom) se postiže povećanjem stepena lučnog skretanja na nekolika načina: povećavanjem urezivanja kao posljedica nagiba, prenošenjem većeg dijela ili cijele težine tijela na jednu stopalu, pritiskanjem smučki - istezanjem tijela ili korišćenje prednje poluge koja se stvara kao rezultat pritiska na prednje dijelove cipela. Svaka od ovih akcija će uticati na formiranje stabilnog zavoja.

Čisti carving zavoj je zavoj koji se izvodi potpuno na rubnicima smučki. Donjake (plohe) smučki nikad ne leže na snijegu. Zavoj počinje promjenom rubnika u odnosu na snijeg, nikako okretanjem stopala (pancerice). Zavoj se kompletira kroz luk koji urezuju rubnike smučki bez odklizavanja. Po pravilu čisti carving zavoj je širi i postupniji nego zavoj koji je izveden sa rotacijom. Ako se želi izvesti oštriji zavoj (sa manjim radiusom) potrebno je uzet u obzir sve spomenuto ranije. 

Uistinu, čisti carving zavoj je prefinjeno izveden. Međutim, vrlo teško ga je izvesti bez minimalnog odklizavanja. Kod izvođenja zavoja pored korektnog položaja donjeg dijela tijela isto tako značajan i korektan položaj gornjeg dijela - kukovi i ramena sa rukama. Isti prate zavoj u njegovom smjeru sa više ili manje nagiba u zavisnosti od brzine. 

Bitna znanja i uviježbanost smučarskih likova koja se koriste u carvingu su ista kao i kod drugih paralelnih zavoja. Ponekad se koriste neki drugačiji načini smučanja koji zavise sa jedne strane od sposobnosti, vještine i predznanja smučara a s druge strane od karakteristika terena i sniježnih uslova.

PLUŽNI LUKOVI

POLIGON: Srednje blaga široka padina, prepariran snijeg.

TEHNIKA IZVOĐENJA: Povezivanjem kosog spusta i plužnog zavoja smučar izvodi plužni luk. Smučar izvodi kosi spust (razmaknute smučke). Postepenim prelaskom u niži (donji) smučarski stav odguruje zadnje dijelove smučki u stranu te tako pređe u pluženje u pravcu kosog spusta. Poslije kraćeg pluženja sunožno optereti spoljnu (gornju) smučku te sa potiskivanjem spoljneg (gornjeg) koljena naprijed i unutar vodi zavoj. Plužni zavoj vodi skoro do poprečnog položaja spoljne (sada donje) smučke u odnosu na padnu liniju. Za to vrijeme unutrašnja (sada gornja) smučka "dolazi" u paralelni položaj u odnosu na drugu smučku. Nastavlja preko padine u Kosom spustu do tačke početka novog Plužnog zavoja (obično pri kraju skijaške staze). 

RITAM IZVOĐENJA: Ritam za plužni zavoj kako je već opisano prethodno. Kosi spust (između plužnih zavoja) traje, ako teren dozvoljava, vremenski koliko i plužni zavoj.

PRAKTIČNE VJEŽBE: 

- Smučar u kosom spustu izgrađuje perfekciju držanja položaja tijela (za vrijeme kretanja). 

- Za vrijeme kosog spusta smučar prelazi u donji ski položaj istovremeno "gura" zadnje dijelove smučki u spoljnu stranu te na taj način ostvari pluženje kroz padinu. 

- Kosi spust, preći u plužni položaj i nazad u kosi spust (uvježbavanje prelaska).

- Plužiti koso kroz padinu, izvesti zavoj samo do padne linije, te se vratiti u prvobitni položaj ("garland"). 

- Uviježbavanje konačnog lika do perfekcije.

BITNE NAPOMENE:

- Smučati u kosom spustu na razmaknutim smučkama u visokom smučarskom stavu.

- Ispluženjem sa obadvije smučke preći u pluženje u smjeru kosog spusta.

- Opteretiti gornju smučku te sa koljenom voditi plužni zavoj do poprečnog položaja donje smučke u odnosu na padnu liniju, iz plužnog položaja postepeno preći u kosi spust sa razmaknutim smučkama.

- Navezivanje plužnih lukova u širokom hodniku.

- Povratak u visoki ski položaj.

- Ritmično harmonično i mekano izvoditi plužne lukove.

OSNOVNI ZAVOJI - Osnovni zavoj sa pluženjem niz padnu liniju

POLIGON: Prepariran i širok srednje strm brijeg, prijelomnica.

TEHNIKA IZVOĐENJA: Kombinacija plužne i paralelne tehnike čini Osnovni zavoj. Smučar za vrijeme kosog spusta na razmaknutim smučkama za vrijeme prelaska u niži smučarski stav ispluži gornjom smučkom te je optereti i sa plužnim zavojem promijeni smjer u pravcu padne linije. Smučar pluži niz padnu liniju. Ubada unutrašnju palicu, odgurne (odrazi) se sa unutrašnje smučke te izvede zavoj prema brijegu. Ovdje se smučar prvi put susreće sa ubodom (upotrebom) palica i kretanjem nagore (rasterećenje na gore).

RITAM IZVOĐENJA: Isplužiti - plužiti - hop - zavojjj......

PRAKTIČNE VJEŽBE:

- Plužiti niz padnu liniju, ubosti palicu, odgurnuti se od jedne smučke, prenijeti težinu na drugu smučku, te izvesti zavoj od brijega.

- Kosi spust, isplužiti gornju smučku, kosi spust.

- Kosi spust, isplužiti gornju smučku, zavoj prema padnoj liniji, pluženje niz padnu liniju ubod palice, zavoj od brijega.

- Gerlande sa ispluženjem obadvije smučke.

- Vježba finalnog izvođenja.

BITNE NAPOMENE:

- Smučati u blagom kosom spustu na razmaknutim smučkama u visokom smučarskom stavu, isplužiti gornju smučku, plužiti niz padnu liniju.

- Usklađeno sa ubodom palice i odrivom preći iz plužnog u paralelni položaj smučki.

- U primjernom koridoru navezivati osnovne zavoje u naznačenom ritmu sa glasnim izgovaranjem ritma za vrijeme rada (izvođenja zavoja). Insistirati na ovoj vežbi.

- Na početku za vrijeme prelaska u niži smučarski stav isplužiti sa gornjom smučkom.

- Kraj plužnog zavoja jeste pluženje niz padnu liniju.

Pluženje niz padnu liniju.

OSNOVNO VIJUGANJE

POLIGON: preparirano skijalište, veća strmina

TEHNIKA IZVOĐENJA: U primjernom kosom spustu smučar se kreće preko padine na razmaknutim smučkama. Za vrijeme postepenog prelaska u niži smučarski stav priprema donju palicu za ubod. Ubod palice inicira kretanje prema gore i zavijanje smučki prema padnoj liniji, što je rezultat unakrsne napetosti trbušnih mišića odraza i pravilnog uboda palice. Sa prelaskom u niži smučarski stav i kružnim kretanjem koljena smučar vodi smučke u jednostavan, paralelan zavoj od brijega na razmaknutim smučkama. Na taj način navezuje zavoje niz skijalište (padnu liniju). 

RITAM IZVOĐENJA: Dolje - hop - dolje - hop.........

PRAKTIČNE VIJEŽBE:

- U spustu pravo kretanje dolje – gore. 

- U kosom spustu kretanje dolje – gore.

- U spustu pravo uz kretanje dolje - gore koordinirano ubadanje palice.

- U kosom spustu tri puta dolje - gore sa koordiniranim ubodom palice, pa u zavoj.

- Iz spusta pravo sa kretanjem dolje - gore i koordiniranim ubodom palica preći u osnovno vijuganje.

- Iz osnovnog zavoja sa ispluženjem gornje smučke preći u osnovno vijuganje.

BITNE NAPOMENE:

- Koordinirano kretanje (skladnost kretanja, uboda palica, vođenja zavoja). 

- Smučanje u strmom kosom spustu na razmaknujtim smučkama i prelaz u niži smučarski stav.

- Izrazito kretanje gore - dole uskladiti sa ubadanjem palica.

- Sunožnim opterećenjem i rasterećenjem voditi jednostavan zavoj na razmaknutim smučkama - bez otklizavanja. 

- Ritmično (dolje-hop......) navezivati jednostavne paralelne zavoje u srednjem skijaškjom hodniku (4-6 m.).

- Kretanje gore-dolje, jednakomjeran ritam (dolje-hop.....), mekoća pokreta, koordinirano ubadanje palica.

- Svaki zavoj zahtijeva snažno opterećenje spoljne smučke, smučarski otklon i postavljanje smučki na ivici (kantne), što sprečava otklizavanje smučke.

Dinamični zavoj (takmičarski)

POLIGON: Širok, prepariran, tvrd, zaleđen brijeg.

TEHNIKA IZVOĐENJA: Ovaj zavoj čine 3 faze:

Prva faza: ulazak u zavoj, 

Druga faza: vođenje zavoja i

  - Treća fraza: završetak zavoja (ubrzanje).

Prva faza počinje poslije rasterećenja kada je smučar (takmičar) skoro "istegnut", smučke rasterećene i donjaka smučki (klizna ploča) postavljena na snijeg u smjeru slijedećih vrata. Posle toga slijedi kratko, jednosmerno i jednakomjerno spuštanje u niži smučarski stav te naginjanje tijela - bokova (banking) naprijed i unutar. Naginjanje naprijed je priprema za ubrzanje (treća faza), naginjanje unutar omogućava početno (inicijalno) mijenjanje smjera smučanja prema padnoj liniji bez ili sa minimalnim postavljanjem smučki na kantne, što poboljšava smučanje sa tako postavljenim smučkama (na donjake).

Druga faza jeste vođenje zavoja. Takmičar smučar sa daljnjim postepenim prelaskom u niži smučarski stav prelazi u klasičan otklon, potiskuje koljena naprijed i unutar te vodi zavoj po ivicama smučki do najnižeg položaja koji postiže kod ili blizu vrata (kolčeva). Težina takmičara (smučara) je nešto više na spoljnoj smučki ili podjednako na obadvije smučke. 

Treća faza jeste završetak zavoja. Položaj tijela (bokova), koji je sa nagibom naprijed postavljen u prvoj fazi, omogućuje u tom trenutku izvođenje ubrzanja, (smučara) takmičar lako u tom položaju energično potisne smučke naprijed, usled čega dolazi do brzog popuštanja kontakta ivica smučki sa snijegom i rasterećenja na gore i naprijed, taj manevar se olakšava sa usklađenim zamahom ruku do visine ramena.

Položaj smučki je zbog velike brzine (veliki pritisak) razmaknut. Sa tim je povećana ravnoteža i dodirna površina smučki sa snijegom što je u svim fazama zavoja značajno. Zbog velike brzine ubod palica nije obavezan. 

PRAKTIČNE VJEŽBE:

- Takmičar (smučar) iz osnovnog vijuganja prelazi u duže zavoje na većoj strmini i sa većom brzinom.

- Navezivati više paralelnih zavoja od brijega (finalno izvođenje) u srednje širokom koridoru skijališta.

- Navezivati više paralelnih zavoja od brijega u širokom korodoru skijališta.

UPUTSTVA i TERMINOLOGIJA

Uputstva za Učitelje smučanja (obuka naprednih polaznika)

Uvažavajte i ne potcjenjujte polaznika (smučara).

Zapamtite da su najteži početni koraci na snijegu.

Potrudite se da među polaznicima smučarima vlada prijatno raspoloženje.

Vodite računa o izboru terena.

Pomažite i ne komplikujte.

Uvijek vodite računa o bezbijednosti.

Uvijek je kriv učitelj smučanja za sve propuste.

Neraspoloženje ne prenosite na polaznika smučara.

Obavezno zagrijte grupu prije početka rada.

Prekontrolišite podešenost ski opreme polaznika.          


Uputstva (savjeti) za smučare i Učitelje smučanja sa terminologijom

Učitelje smučanja ne smije nikada pred grupom (polaznicima) izvoditi ekspertne smučarske likove ako nijesu predviđeni programom za taj čas. 

Smučar (polaznik) svaku viježbu treba da izvede obavezno u oba smjera.

Učitelje smučanja treba izabrati takav teren na Skijalištu koji omogućuje korektnu brzinu za pravilno izvođenje smučarskog lika.

Učitelje smučanja može demonstrirati smučarski lik i sa manjom brzinom radi lakšeg razumijevanja.

Na ravnini i na blagim padinama upotrebljava se izraz "LIJEVO-DESNO".

Kod bočnog otklizavanja i kosog smuka upotrebljava se izraz "GORNJI-DONJI". Kod navezivanja zavoja upotrebljava se izraz "UNUTRAŠNJI(a)-SPOLJNI(a)".

Demonstraciju smučarskog lika čini: početak smučarskog lika, vođenje smučarskog lika i završetak smučarskog lika.

Smučarski otklon zavisi od nagiba terena, brzine i radijusa zavoja.

Smučke su najviše OPTEREĆENE na kraju kretanja na dolje i na početku ubrzanog kretanja na gore.

Smučke su najviše RASTEREĆENE na kraju ubrzanog kretanja težišta na gore i na početku ubrzanog kretanja na dolje.

Rasterećenje na gore je hitar prijelaz iz nižeg u viši položaj (u početnoj fazi ovog kretanja smučke moraju biti opterećene).

Rasterećenje na dolje je hitar prijelaz iz višeg u niži položaj (u početnoj fazi ovog kretanja smučke moraju biti rasterećene).

Zbog lakšeg razumijevanja opisa zavoja često se upotrebljava termin “ODRIV u zavoju” u različitim smjerovima koji u svojoj osnovi predstavlja rasterećenje na gore ili na dolje.

Ubod štapa pri kretanju ili klizanju po ravnoj površini smučaru služi kao upor ili pomagalo za odguravanje (ubrzanje).

Mjesto rada sa grupom jeste pažljivo pripremljen i uređen teren na skijalištu koji posjeduje sve zahtjevne kriterijume za rad sa grupom u cilju uspješnog izvođenja predviđenog smučarskog lika ili likova za taj čas.

Neki terminološki izrazi:

Alpsko smučanje - naziv se koristi kako bi se razlikovalo smučanje niz padine od Nordijskog smučanja, Telemarka, Snowboarda itd. Uključuje različite oblike smučanja (takmičarsko, akrobatsko, ekstremni carving i ostale oblike smučanja...).

Angell August Henrick, Kapetan norveške vojske, “...na zahtjev crnogorskog vladara Kralja Nikole I osnovao je skijašku školu na Cetinju 1893.godine za podučavanje crnogorske vojske i građanstva u kretanju po brdovitom terenu u sniježnim uslovima na skijama. To je ujedno i prva organizovana škola skijanja u Crnoj Gori. Bavio se proučavanjem skijanja. Knjigu o tehnici skijanja izdao je 1895.godine u Norveškoj, Kristiania (današnji Oslo)...”.

Anticipacija - pripremni okret ili predrotacija gornjeg dijela tijela u smjeru budućeg zavoja (ujedno i mentalni proces).

Angulation - savijanje (zauzimanje položaja) jednog od dijelova tijela (koljena ili kukovi), radi postavljanja smučki na rubnike.

Banking - naginjanje u zavoju usled centrifugalne sile. Rezultat "bankinga" je postavljanje smučki na rubnike. Za realizovanje "benkinga" potrebna je primjerena brzina.

Bočno otklizavanje - započinje se odmicanjem koljena od brijega, te postavljanjem smučki cijelom donjom površinom (plohom) na snijeg, a završava se ponovnim postavljanjem smučki na gornje rubnike. 

Camber – Savitljivost smučki između gornje krivine smučke i površine (ravni) na kojoj smučka leži. Kada se smučka postavi na rubnike i smučar svojom težinom pritisne centar smučke Camber nestane (izgubi se, pomjeri se…).Ova pojava se zove Reverse camber i korisi se za izvođenje Carving zavoja. 

Carving - kompletiranje zavoja prateći pravac kretanja po krivoj liniji, koji "ispisuje" (urezuje) geometrijska (konstruktivna) krivina rubnika smučke.

Checking – Smanjenje brzine (ili zaustavljanje) sa hitrim postavljanjem smučki na rubnike.

Instruktor sportova na snijegu (Učitelj) je fizičko lice koje se bavi poslovima podučavanja alpskog smučanja, snowboard-a, nordiskog smučanja, telemarka, skokova, akrobatskog smučanja ili specijalizovanih sportova na snijegu aktivnosti (sportovi na snijegu) ima odgovarajuće zvanje instruktora (učitelja) ili trenera i posjeduje važeću licencu MontenegroInterski-a (MASI) ili Države članice INTERSKI INTERNATIONAL-a.

Edging - Okretanje smučki oko uzdužne ose na rubnike. Smučke se postavljaju na rubnike (edging) angulacijom koljena, angulacijom kukova ili bankingom.

Edge change (promjena rubnika) – Metoda počinjanja novog paralelnog zavoja pomoću premještanja koljena ili Bankingom sa jedne na drugu stranu.

Flexion – Korektan smučarski stav, koji uključuje savitljiva (opuštena, mekana) koljena, članke (u stopalima) i kukove.  

Funkcionalno smučanje - kontrolisani način smučanja đe je tehnika i brzina stalno prilagođena zahtevima različitih situacija.

Grbine - izbočine u snijegu, stvaraju se učestalim zaokretanjem smučki istom stazom i urezivanjem kanala u snijeg kao i mašinama.

Garland - lik, koji služi za uviježbavanje i spajanje kosog smuka, bočnog otklizavanja i jednog od zavoja prema brijegu. Padna linija se ne prelazi.

Istek - završni dio padine koji prelazi u ravninu. 

Klizanje - kada se smučkama kliže prema naprijed ili nazad na snijegu bez bočnog kretanja.

Klizna ploha - donja površina smučke ("donjaka") 

Krplja - plastični ili metalni kolut na kraju smučarskog štapa.

Lateral – pobočno. Lateralno kretanje je kretanje u stranu (bočno).

Leverage - Posljedica koja se javlja zbog težine smučara prilikom pomjeranja naprijed ili nazad u odnosu na centar smučke (forward leverage i backward leverage). 

Leg retraction – Metoda rasterećenja koja je izvršena usljed zategnutosti (napetosti) abdominalnih i leđnih mišića i podizanja (privlačenja) koljena prema gore.  

Odraz - snažan potisak sa jedne ili sa obadvije smučke koji služi za ubrzavanje ili odskok u vazduh. Može se izvesti prema gore ili u stranu jednom nogom sunožno ili zabadanjem palica sa obadvije ruke.

Opterećenje - radnja kojom smučar vrši pritisak težinom tijela preko smučki na snijeg.

Otklon - kada su koljena i kukovi potisnuti prema brijegu glava i gornji dio tijela su nagnuti od brijega tj. u otklonu su. Potreban je radi održavanja ravnoteže. 

Padna linija - najstrmija, najkraća, i najbrža linija niz padinu. Linija na kojoj je najmanji otpor.

Parallel Turn – Započeta promjena pravca na obadvije smučke istovremeno sa trenutnim rasterećenjem smučki na gore. Postoje dva metoda za započinjanje zavoja, jedan je promjena rubnika (Edge change), a drugi je rotacija. 

Rotation - okretanje tijela oko uzdužne ose. 

Rubnik smučke je čelična traka duž krajeva smučke na kliznoj oblogi.

Sidro - vrsta vučnice s motkom u obliku obrnutog slova ”T” na koju se oslanjaju dva smučara dok ih čelično uže vuče.

Side-cut ili Side-camber – Stranska krivina smučke koja je rezultirana između prednjeg i zadnjeg dijela smučke, a širi se prema srednjem dijelu smučke. Side-cut omogućava da smučka ureže krivu u snijeg kada je smučka opterećena i dovoljno postavljena na rubnike. 

Sideslipping - Odklizavanje ili pobočno kretanje na smučkama niz padnu liniju.

Sigurnosni vez - alpski smučarski vez koji oslobađa cipelu automatski tako da se smučka odvaja u slučaju pada. Sastoji se od prednjeg veza i petnog veza. 

Sjedešnica - vrsta žičare na kojoj se smučari prevoze u stolicama pričvršćenim na pokretnom čeličnom užetu.

Skidding - kompletiranje zavoja kombinacijom bočnog otklizavanja i rotaciaje smučki. Zadnji dijelovi smučki imaju veću brzinu od prednjih dijelova, usled čega dolazi do rotacije smučki.

Smučarska patrola - grupa posebno uviježbanih smučara koji su odgovorni za sigurnost na stazama, sigurnost od lavina, te za spašavanje.

Smučarski štap (palica) - tanak štap sa rukohvatom na jednom kraju i šiljkom na drugom. Koristi se za oslonac i ravnotežu kod skijanja.

Steering - promjena pravca kretanja smučki postepenim djelovanjem sila na oba koljena (angulacijom) i stopala (rotacijom) u fazi opterećenja smučki.

Stem turn- riječ izvedena iz Njemačke riječi stemmen. Stemming je početno zavijanje, koje se oblikuje gurajući zadnji dio jedne smučke u spoljašnju stranu, tako da smučka zauzima novi pravac. Smučka se postavlja na rubnik, te se na njega prenosi težina. Stem turn je zavoj sa jednom nogom. Formira se prenošenjem težine sa jedne na drugu nogu (smučku), rasterećenje nije potrebno. Koristi se po teškom snijegu.        

Unweighting - trenutno rasterećenje ili opterećenje stopala.  

Zadnji dio smučke - dio smučke iza zadnjeg dijela sigurnosnog veza.

Sunožni odraz - odraz sa obadvije noge.

Prijelomnica - naziva se i terensko koljeno. To je tačka đe se mijenja nagib terena; prijelaz iz blage u veću strminu i obrnuto.

Twisting - okretanje stopala za vrijeme momenta rasterećenja neposredno pred početak procesa rotacije (stopala) u zavoj.

Carving (urezivanje zavoja) - izvođenje zavoja bez ili sa minimalnim otklizavanjem i urezivanje traga u snijeg sa gornjim (unutrašnjim u odnosu na zavoj) rubnicima smučki.

Ski poligon (teren za podučavanje) je uređena i obilježena površina skijališta namijenjena specijalizovanim zimskim sportskim aktivnostima.

Visinska bolest (Acute mountain sickness) - simptomi otežanog disanja, mučnine, vrtogravice i glavobolje koje neke osobe mogu osjetiti prilikom nagle promjene visine, npr. prilikom vožnje kabinom. 

Zavoj - kretanje pri kojem smučke mijenjaju smjer.

Zimski sportovi (sportovi na snijegu) su alpsko skijanje, nordisko skijanje, snowboard, akrobatsko skijanje, skokovi i telemark.

Žičare – vertikalna transportna sredstva koja služe za prijevoz smučara i turista.

M.A.S.I. (Montenegrin Association of Snowsport Instructors) je zvanična Crnogorska Asocijacija Instruktora (učitelja) i trenera sportova na snijegu, osnovana je 24 novembra 1994 godine u Mojkovcu. Od 31 maja 2005 godine posjeduje puni međunarodni kapacitet Sportova na snijegu, kada je zvanično Država Crna Gora (preko ass. M.A.S.I.) primljena za punopravnog člana »INTERSKI«-a, među 36 Država, smučarskih velesila, pod imenom: »MontenegroInterski«

KODEKS ETIKE I PRAVILA PONAŠANJA UČITELJA I TRENERA SPORTOVA NA SNIJEGU Ass MASI  (IZVODI)

S obzirom na važnost smučanja kao bitnog činioca cjelokupne fizičke kulture, te kao sportsko-rekreativne i životne potrebe ljudi (naročito u gorštačkim krajevima) značaj učitelja i trenera smučanja je od izuzetno velike važnosti, kako u vaspitno-pedagoškom tako i u tehničko-stručnom smislu. Da bi rezultat podučavanja u smučarskih vještinama bio na što višem nivou, potrebno je da se učitelji i treneri sportova na snijegu vladaju po određenom Kodeksu etike i Pravilima ponašanja. Na taj način će sebi olakšati kompletan stručno-pedagoški rad, a nivo izvedene nastave i krajnji rezultat će biti na zavidnoj visini. U tom smislu svi Učitelji (Instruktori) i Treneri Sportova na snijegu Ass MASI obavezni su da se pridržavaju ovog Kodeksa.  

KODEKS ETIKE

Član 1.

Ovaj kodeks je skup najvažnijih pravila i načela kojih se trebaju pridržavati učitelji i treneri sportova na snijegu Ass MASI u procesu podučavanja gledano sa pedagoško stručne strane, a u cilju podizanja nivoa fizičke kulture. Kodeks sadrži i pravila po kojima se sankcionišu kršioci kodeksa. Kada instruktor ili trener sportova na snijegu nastupa sa radom na međunarodnom području dužan je da se pridržava kodeksa i pravila koje propisuje ta država u kojoj radi ili se mora pridržavati pravila i kodeksa instruktora, i trenera sportova na snijegu Ass MASI, koja nijesu u suprotnosti sa pravilima i kodeksom te zemlje. 

Član 2.

Principijelno načelo po kojem se mora ravnati svaki učitelj i trener sportova na snijegu jeste da svoju aktivnost prilagođuje pozitivnim propisima i principijelnim moralnim načelima koja su u skladu sa pravilima Crnogorskih sportskih asocijacija, te da se pri svom radu povinuju dogovorenoj metodologiji podučavanja koju je propisala Ass MASI.

Član 3.

Obezbijeđenje ugleda i lika učitelja i trenera obavezan je svaki član Asocijacije isključivo svojim stručnim znanjem zatim primjernim i korektnim vladanjem kako na terenu đe obavlja svoje vaspitno stručne aktivnosti tako i na svakom drugom mjestu (ski centar, hotel, grad, selo, itd.) zahtijeva od učenika smučara, takmičara, koje podučava ili trenira primjerno i uredno vladanje. Učitelji i treneri moraju se primjerno i uredno vladati obezbijeđujući red i tačnost kako bi pridobili povjerenje učenika smučara i takmičara njihovih starješina uže i šire smučarske sredine (ski centar - zapošljenih) đe obavlja svoju aktivnost.

Član 4.

Svaki učitelj i trener zimskih sportova mora svoje lično ponašanje ispoljavati kroz dužnosti i obaveze koje proizilaze iz Statuta sportista te paziti na ugled svoje struke u javnom i privatnom životu. Sa svojim odnosom mora biti za primjer otvorenosti, nekoristoljublja i humanosti. Kao sportista mora stalno podizati i održavati svoje psihomotorne sposobnosti a svojim radom mora obezbijediti postepen razvoj napredak i uspon tehnike sportova na snijegu i metodike podučavanja.

Član 5.

Moralni lik instruktora, i trenera sportova na snijegu mora biti na visokom nivou, zato instruktor i trener sportova na snijegu ne smije zloupotrebljavati i uništavati moralna i materijalna dobra (Ski centra zemlje u kojoj se nalazi), tim prije, što nijesu stvorena njegovim radom niti se temelje na rezultatima njegovog rada. Odnos instruktora i trenera prema svojim kolegama mora biti drugarski a posebna obaveza je profesionalnost. Pomoć koju instruktori, i treneri sportova na snijegu nude između sebe smatra se za čast i dužnost.

Član 6.

Stalna obaveza instruktora i trenera sportova na snijegu je stalno stručno-tehničko usavršavanje, obrazovanje i podizanje znanja na veći nivo, sve to zbog lakšeg stručnog, naučnog i organizacionog napretka u okviru svog obrazovnog rada. U sredini u kojoj živi mora stalno i pravilno objašnjavati razloge i zahtjeve kako sportova na snijegu tako i cjelokupne fizičke kulture, te će na taj način doći do pravilnog tumačenja sportova na snijegu kao dijela fizičke kulture u svakodnevnom životu đece, omladine i odraslih.

Član 7.

Sportovi na snijegu kao dio fizičke kulture je dobrovoljno amatersko područje djelovanja svakog instruktora i trenera sa zadatkom vaspitavanja omladine zato je način rada od posebnog značaja, njegova časna dužnost je da načela Kodeksa upotrebljava pri svakodnevnom radu te da ličnim primjerom utiče na svoju okolinu.

Član 8.

Instruktor ili trener Sportova na snijegu koji krši Kodeksom dogovorena načela ponašanja je moralno i disciplinski odgovoran. Njegovu moralnu i disciplinsku odgovornost ustanovljuju disciplinski organi.

PRAVILA PONAŠANJA

Pravila ponašanja učitelja i trenera sportova na snijegu su kodificirana zbirom u praksi izoblikovanih iskustava, te ona zajedno sa Kodeksom i drugim principijelnim i posebnim pravilima čine osnovu za utvrđivanje odgovornosti članova Ass MASI. Na osnovu ovoga proizilazi da su Pravila ponašanja obavezna za sve članove . 

Zahtjevi i odgovornost kadrova pri vođenju grupe

Odgovovornost učitelja i trenera Sportova na snijegu proizilazi iz njihove obaveze i dužnosti da uspješno podučavaju klijenta tehnici Sportova na snijegu kao i pravilima ponašanja na Skijalištu. 

Učitelj je dužan da pazi na bezbijednost članova grupe za vrijeme trajanja podučavanja.

Posebnu pažnju treba posvetiti đeci i početnicima.

Učitelj je dužan da pazi na primjerno ponašanje članova grupe.

Prije početka podučavanja učitelj je dužan da:

izabere bezbijedan prilaz mjestu zbora, a po završetku časova bezbijedan put za povratak sa Skijališta,

provjeri opremu učenika, odstrani višak, ukaže na manjkavost opreme, pošalje učenika u ski-servis za otklanjanje nedostataka na opremi,

upozna učenika sa načinom rada i programom vježbi, objasni FIS pravila, obavezno insistira na poštovanju svih zahtjeva koje je izložio, te skrene posebnu pažnju na disciplinu,

izabere pogodan teren za vježbu poštujući vremenske i sniježne uslove na Skijalištu i obučenost učenika (stepen težine vježbe mora biti prilagođen sposobnostima i obučenošću najslabijeg učenika u grupi), da se upozna sa svim učenicima,

ima kod sebe najosnovniji pribor prve pomoći (prvi zavoj obavezno), kao i pribor za ukazivanje tehničke pomoći,

izvrši prije početka vježbe zagrijavanje polaznika obuke.  

Za vrijeme podučavanja učitelj je dužan da:

način vožnje i podučavanja prilagodi znanju učenika, sniježnim i drugim uslovima na Skijalištu, pri izvođenju vježbi mora ispoštovati zahtjev bezbijednosti, vježbu izvoditi tako da ne ugrožava bezbijednost ostalih učesnika na Skijalištu, za obuku koristiti predviđene površine i krajeve ski staza,

učenika koji odskače sa znanjem ili neznanjem od grupe “prebaci” u odgovarajuću grupu,

poštuje 10 pravila FIS-a i upravlja se po njima, te da učenike upozna sa istim i traži njihovo poštovanje,

nastoji da se obuka odvija bezbijedno, razmak u vrsti treba da bude što manji, zaustavljanje na vidnim (preglednim) mjestima, učenike treba sačekati i prikupiti, obezbijediti kratak odmor, itd,

obrati pažnju na bezbijednu i pravilnu upotrebu žičara, ski liftova i gondola, da upozna učenike sa svim detaljima korišćenja vertikalnog transporta (po pravilu učitelj se zadnji »penje«), posebnu pažnju obratiti na početnike kako ne bi stekli kompleks, zamoliti za pomoć radnike na žičari, iskusne skijaše, članive GSS-a,

pazi na svoj ugled i ugled organizacije kojoj pripada.

Učitelj je dužan da prekine vježbu u slijedećim slučajevima:

pri pojavi vremenske nepogode kada je ugrožena bezbijednost (gusta magla, jake padavine, oštar mraz, jak vjetar, pojava lavina, pojava promrzlina..),

pri različitim okolnostima koje ugrožavaju bezbijednost na Skijalištu (alkohol, droga, nedisciplina, popuštanje koncetracije i sl),

pri povredi člana grupe ili drugog skijaša kojem je potrebna pomoć, kada je potrebno obavijestiti GSS. 

Učitelj je dužan da ode po pomoć i učestvuje (ako je potrebno) u spašavanju, a grupu treba da ostavi na bezbijednom mjestu do svog povratka.

Učitelj je dužan da obezbijedi pristojno vladanje grupe na slijedeći način:

spriječiti nesportsko, nedisciplinovano i nemoralno vladanje i ponašanje učenika. Spriječiti prekršajna i druga kažnjiva djela, vrijeđanje, uništavanje inventara, uzimanje alkohola, droge i drugo, bilo da se grupa nalazi na Skijalištu ili izvan Skijališta.

obratiti posebnu pažnju na pristojno ponašanje đece i omladine, pri čemu treba voditi računa da su maloljetni, nezreli i lakomišljeni, te ih ličnim primjerom navesti na pristojno ponašanje.

obratiti, takođe, posebnu pažnju na pristojno vladanje i ponašanje po Skijalištima u inostranstvu.

Zahtjevi i odgovornost Vođe tečaja

Vođa tečaja je dužan da na početku tečaja napravi provjeru znanja učenika, te da ih razvrsta u što bolje homogene cjeline.

Organizator tečaja je odgovoran za izbor kadrova (vođu tečaja, vođe grupa, njihovu stručnu sposobnost i moralnu podobnost).

Optimalni broj u jednoj grupi jeste 6-8 učenika. (U vrijeme Pandemije do 5 učenika u grupi).

 Vođa tečaja određuje početak i kraj vježbe, zborno mjesto i druge pojedinosti, a da pri tome ispoštuje vremenske i druge uslove na Skijalištu.

Vođa tečaja se prije početka dnevnog programa dogovori sa učiteljima (Vođama grupa) o toku i programu vježbi.

Kada Vođa tečaja primijeti nepravilnosti pri radu grupe, dužan je da sa tim upozna učitelja na diskretan i taktičan način kako se nebi okrnjio ugled učitelja pred grupom.

Pri organizovanju takmičenja ili treninga, vođa je dužan da obezbijedi sigurnost i ispoštuje slijedeće zakonitosti:

za postavljanje staze mora imati odobrenje Direktora Skijališta,

stazu treba postaviti zajedno sa određenim službenim licem Skijališta, te postaviti tablu za upozorenje,

težinu staze prilagoditi znanju i sposobnostima svih takmičara,

opasna mjesta na stazi moraju biti osigurana,

poslije završetka takmičenja ili treninga, trener je dužan da skloni sa Skijališta svu opremu i pomagala koja je koristio.

Vođa tečaja je odgovoran za bezbijednost toka takmičenja ili treninga i dužan je da ga prekine u slučaju opasnosti.

Pri obuci u inostranstvu ili obuci stranaca u svojoj zemlji učitelj ili trener mora posjedovati licencu, koja podrazumijeva dobro poznavanje stranog jezika (engleski ili njemački ili francuski). Vođa tečaja mora poznavati jedan od ovih jezika obavezno.

Pred početak podučavanja u inostranstvu, vođa tečaja je obavezan da obavijesti lokalnu školu skijanja i dobije odgovarajuće odobrenje.

Vođa tečaja u inostranstvu i kod kuće je dužan da spriječi svaku zloupotrebu Licence za dobijanje popusta i beneficija koja ga ne sleduju, kao i neprimjerno ponašanje stručnih kadrova i učenika. 

Vladanje učitelja i trenera 

Učitelji i treneri su dužni da se vladaju u skladu sa Kodeksom, te da ličnim primjerom utiču na vladanje članova grupa što se prenosi i na druge smučare (snowboard-ere).

Za vrijeme bavljenja Sportovima na snijegu obavezno je ispoštovati FIS pravila, odredbe Zakona o bezbijednosti na javnim Skijalištima, druga pravna akta vezana za Sportove na snijegu, upustva redara (policije) i drugih odgovornih lica na Skijalištu.

Za održavanje reda i bezbijednosti na Skijalištu, učitelj je dužan da se pridržava sporazuma između Ski centra i Ass MASI. U Sporazum treba da je ugrađeno slijedeće:

Učitelj Sportova na snijegu obaviještava Upravu skijališta na opasnosti i nedostatke na Skijalištu.

Pomaže redarima i osoblju Ski centra u slučaju opasnosti ili nesreće na Skijalištu ili oko Skijališta.

Učitelj upozorava druge skijaše na nepravilnosti i nedisciplinu, djeluje samozaštitno.

U slučaju nesreće, Učitelji su dužni da pomognu unesrećenim u okviru svojih mogućnosti:

dužni su obezbijediti mjesto nesreće,

ukazati unesrećenim nužnu prvu pomoć,

obavijestiti GSS,

prikupiti potrebne podatke i predati ih redaru, spasiocu, policajcu ili drugom odgovornom licu.

Ako dođe do nezgode krivicom Učitelja ili trenera, isti je dužan ostati na mjestu udesa do dolaska Spasioca, Policajca ili odgovornog lica Skijališta. Na zahtjev Policajca ili drugog zvaničnog lica koji su zaduženi za red i bezbijednost na Skijalištu, svi stručni kadrovi su dužni da se ligitimišu iako nijesu neposredni učesnici u nesreći.

Obaveze stručnih kadrova prema asocijaciji i prava

  Stručni kadrovi su obavezni da podučavaju Sportove na snijegu na naučnoj osnovi i po dogovorenoj metodologiji Ass MASI, te da se pri tome ozbiljno i odgovorno ponašaju. 

Stručni kadrovi koji su ispnili uslove za odrđenu Licencu imaju pravo da koriste pogodnosti te Licence.

Stručni kadrovi su obavezni da prisustvuju stručnim seminarima, kao i da ispunjavaju i druge obaveze prema Ass MASI, jer u protivnom gube status člana i Licencu stručnog kadra.


Vidite sve vijesti
Demo team
Prognoza